Home

Earning points, exchanging gifts, everywhere !

Managing all your membership cards in just one app.
Easily earning points and using points from all providers!

Have to carrie too much
member cards

Trouble in Register/managing/using your membership card?

Points expired before used

Having points in many stores
but can't exchange them?

With Dpoint, you can

Earning your points and exchange them to gift, voucher, ... in just one app!

Easily earning point with daily missions. Using your points in stores you likes.

Exchange your point easily

Earning with Dpoint so simple

Bước 1

Tải và đăng ký tài khoản (1 tài khoản duy nhất cho tất cả cửa hàng)

Bước 2

Tích điểm thông qua mua sắm tại cửa hàng hoặc dễ dàng nhận thêm điểm thưởng từ Dpoint thông qua các nhiệm vụ hoặc trò chơi.

Bước 3

Truy cập trang ưu đãi để đổi các ưu đãi hiện có.

Bước 4

Đến cửa hàng để nhận ưu đãi

Register for promotions now!

Call Now Button