Doanh Nghiệp
Giải pháp/Công cụ quản lý vận hành chương trình thành viên
Công cụ quản lý vận hành
chương trình thành viên
Quản lý Chương trình thành viên
Đăng thông tin thương hiệu
Tạo chương trình thành viên
Tạo và quản lý voucher
Tạo và quản lý quà tặng
Danh sách cửa hàng
Phân nhóm khách hàng
Tạo thông báo gửi khách hàng
Đánh giá thương hiệu

Công cụ thiết kế kết nối với thành viên

Đăng bài viết
Tạo khảo sát
Tạo câu hỏi
Tạo bình chọn
Thiết lập tặng điểm, quà khi tương tác
Tạo trò chơi
Tạo QR Code của thương hiệu
Tạo QR Code tích điểm cho sản phẩm
Tạo QR Code chương trình thành viên
Chương trình checkin
Danh sách nhân viên
Phân quyền nhân viên

Hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo chuyên sâu gồm nhiều chỉ số giúp thương hiệu vận hành chương trình thành viên hiệu quả:

  • Báo cáo tăng trưởng thành viên
  • Báo cáo tăng trưởng doanh thu
  • Báo cáo thành viên tương tác với thương hiệu
  • Báo cáo đơn hàng trung bình
  • Báo cáo đổi và sử dụng voucher
  • Báo cáo chỉ số theo hạng thành viên
Hệ thống giải pháp DPoint

Hệ thống thiết kế kịch bản
chương trình thành viên

Bộ công cụ thiết kế
các hoạt động tương tác khách hàng

Công cụ quản lý vận hành
chương trình thành viên

DPoint App Hệ sinh thái
chương trình thành viên